Logotyp - MOK Dębica

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy został wpisany do rejestru instytucji kultury gminy miasta Dębica dnia 28 maja 1992 roku.

Strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy tworzą: Dom Kultury „Mors”, Dom Kultury i Kino „Śnieżka” oraz Galeria Sztuki.

Główną siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury jest Dom Kultury „Mors”, przy ul. Sportowej 28.

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy należy wielokierunkowa edukacja kulturalna mieszkańców miasta, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, promowanie lokalnej aktywności, a także zaspokajanie potrzeb i zainteresowań poprzez koordynowanie działalności kulturalnej w Dębicy.

Statutowe zadania MOK:

 • upowszechnianie kultury i sztuki poprzez edukację społeczeństwa oraz poszukiwanie nowych form działalności kulturalnej,
 • rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
 • kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji oraz twórczości ludowej,
 • promowanie dębickich twórców i zespołów artystycznych,
 • organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć artystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
 • prowadzenie miejskich zespołów artystycznych oraz zajęć artystycznych,
 • podtrzymywanie więzi z rodzinnym miastem artystów oraz ludzi kultury sztuki, pochodzących z Dębicy, poprzez prezentowanie ich dorobku,
 • tworzenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie,
 • organizowanie edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez popularyzację poszczególnych dziedzin sztuki oraz promowanie jej twórców,
 • inicjowanie oraz współorganizowanie imprez kulturalnych o charakterze patriotycznym i rocznicowym, religijnym.
 • współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi.

Powyższe zadania realizujemy poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych – koncertów, spektakli teatralnych, przeglądów artystycznych, zajęć oraz warsztatów obejmujących różne dziedziny sztuki (m.in. zajęcia taneczne – taniec nowoczesny i ludowy, plastyczne, wokalne, recytatorskie itp.), a także koordynowanie działań kulturalnych na terenie całego miasta.

Wspierają nas

 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi
 • Magnezyty
 • MPEC
 • Śnieżka
 • ZM
 • Starostwo
 • Wodociagi

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.